15/08/2017 11:55:39
ARCLookup.taf?_function=details&_ID=18232&did=1557
מכרז פומבי 1/2017 - לביצוע עבודות סלילה, פיתוח, ניקוז ותאורה בשכונת נווה רום שברמת השרון
15/08/2017 11:54:54
מכרז פומבי מס' 2017/2 - לביצוע עבודות הנגשת מעברי חציה ברמת השרון
ARCLookup.taf?_function=details&_ID=18237&did=1557&lang=HE&<@UserReferenceArgument>
15/08/2017 11:54:03
מכרז פומבי מס' 3/2017 - לביצוע שבילי אופניים, מדרכות ומפרדות לאורך רחוב משה סנה ברמת השרון
ARCLookup.taf?_function=details&_ID=18248&did=1557&lang=HE&<@UserReferenceArgument>