06/11/2016 14:52:22
ARCLookup.taf?_function=details&_ID=17900&did=1557
מכרז פומבי מס' 2/16 לביצוע עבודות איטום גגות של מבני ציבור (מוסדות חינוך) ברמת השרון
06/11/2016 14:49:19
ARCLookup.taf?_function=details&_ID=17902&did=1557
מכרז פומבי מס' 3/16 להצבה והפעלה של דוכני ממכר ניידים בפארק רמת השרון