רימונים - חברה לפיתוח רמת השרון בע"מ
מכרזים
מכרזים סגורים
מציג 1 עד 16 מתוך 32 נושאים.
1 2 »
 מכרז פומבי 3/16 להצבה והפעלה של דוכני ממכר ניידים בפארק רמת השרון


  
ראה מידע נוסף     
 חוברת מכרז 2/16 איטום גגות

מסמך א- תנאי המכרז 

מסמך ב- מסמכי ההצעה

 עמוד 15 א למסמך ב כתב כמויות למילוי

 
 

 חוברת מכרז 2/16 איטום גגות

מסמך א- תנאי המכרז 

מסמך ב- מסמכי ההצעה

 עמוד 15 א למסמך ב כתב כמויות למילוי

 
 

 מכרז פומבי מס' 2/16 לביצוע עבודות איטום גגות של מבני ציבור (מוסדות חינוך) ברמת השרוןראה מידע נוסף     
 מכרז מנכ''ל/ית 1/16

ראה מידע נוסף     
 מכרז פומבי מס' 01/2015 לביצוע שיפוץ קומת הקרקע בבית הספר "אורנים" ברמת השרון
רימונים – חברה לפיתוח רמת השרון בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת הצעות לביצוע שיפוץ קומת הקרקע
בבית ספר "אורנים" ברמת השרון (להלן: "הפרויקט" או "העבודות") הכל לפי התנאים המפורטים להלן במכרז זה.
תנאי סף: זכאי להגיש הצעה למכרז זה מציעה עונה על כל תנאי הסף הבאים במצטבר:

1. המציע הוא אישיות משפטית אחת, יחיד אזרח ותושב ישראל או תאגיד רשום כדין בישראל או תאגיד שהינו עוסק מורשה.
2. המציע הוא בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976.
3. המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית או של חברת ביטוח מורשית, על שם המציע, בסכום של 30,000₪, בנוסח המצורף כנספח 1 להצעה.
4. המציע רכש את מסמכי המכרז.
5. נציג המציע השתתף במפגש המציעים.
6. המציע הינו קבלן רשום בפנקס הקבלנים (עפ"י חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות התשכ"ט – 1969 והתקנות על פיו) בענף ראשי 100 (בניה) בסיווג ג` 1 לפחות.
7. המחזור הכספי המצטבר של המציע בשנים 2012-2014, יחד, עומד על 1.5 מיליון ש"ח (לא כולל מע"מ), לפחות.
8. המציע ביצע, כקבלן ראשי, שלושה (3) פרויקטים, אשר מתקיימים בהם כל התנאים הבאים:
הפרויקטים הינם בתחום עבודות שיפוץ ו/או בינוי של מבנה ציבור.
הפרויקטים הושלמו בתקופה מיום 1.1.2012 ועד למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.
 ההיקף הכספי של כל אחד מהפרויקטים עמד על סך 200,000 ₪ (לא כולל מע"מ).
לעניין סעיף זה:
"קבלן ראשי"מי שקשור בעצמו בחוזה בכתב עם מפרסם
המכרז/המזמין ומקבל עליו אחריות מלאה למלוא העבודות נושא ההתקשרות.
"מבנה ציבור" – כל אחד מאלה:
(1) מבנה לשימושים ציבוריים לצורכי חינוך,
תרבות, דת, רווחה ושירותים חברתיים, בריאות, ספורט, מקלט ומחסה ציבורי ותחנה לתחבורה ציבורית;
 
(2) תחנת משטרה, בית סוהר ובית מעצר, תחנה
לכיבוי אש;
 
"הושלמו"
- למועד ההשלמה ייחשב איזה מאלה: מועד הוצאת תעודת השלמה או מועד אישור החשבון הסופי
על ידי המזמין או מי מטעמו או מועד מסירת ערבות הבדק למזמין.
 
"היקף כספי"
- הסכום כפי שאושר לתשלום (לא כולל מע"מ) בחשבון סופי מאושר.

מסמכי המכרז:
פרטי המכרז מצויים בחוברת המכרז
אותה ניתן לרכוש תמורת 1,000 ש"ח (בתוספת מע"מ) במשרדי החברה ברחוב אוסישקין 5, קומה ד`, ברמת
השרון, בימים א`-ה` בין השעות: 09:00-14:00 וזאת החל מיום 30.04.15. ניתן לעיין בחוברת המכרז, ללא תשלום, לפני רכישתה, במשרדי החברה או באתר האינטרנט של החברה
www.rhdc.co.il.
מפגש וסיור קבלנים:
מפגש וסיור קבלנים נקבע ליום 07.05.15 בשעה 10:00 מקום המפגש: משרדי החברה. השתתפות במפגש הקבלנים הינה חובה. לא יוכל להגיש הצעה למכרז מי שלא השתתף במפגש וסיור הקבלנים. המציע מוותר על כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.
הגשת ההצעה:
המועד האחרון להגשת הצעות הוא 17.05.15 עד השעה 15:00 בדיוק. לא תתקבלנה הצעות לאחר שעה זו. את ההצעות יש להגיש בעותק מקור אחד ועוד העתק מצולם זהה, מאוגד, בצירוף כל הפרטים, האישורים, המסמכים והחתימות, לרבות ערבות בנקאית אוטונומית, כמפורט וכנדרש במסמכי המכרז , הכל במעטפה סגורה וחתומה, עליה יירשם "מכרז פומבי 2015/ 01 לביצוע שיפוץ קומת הקרקע בבית ספר "אורנים"
ברמת השרון.
את ההצעות יש להפקיד בתיבת ההצעות שבמשרדי החברה. אין לשלוח הצעה בדואר. החברה אינה אחראית להצעות אשר ימסרו לגורם אחר ולא יהיו בתיבת ההצעות במועד האמור .
הבהרות למכרז:
לקבלת הבהרות ובכל שאלה בקשר עם המכרז ניתן לפנות לחברה בכתב, בפקס מס` 03-5470070 אל הגב` אורית שלגי צדוק, עד לא יאוחר מיום 12.05.15, ולוודא קבלתם בטל` 03-5470022.
 
האמור במודעה זו אינו ממצה את תנאי המכרז המופיעים במלואם במסמכי המכרז. בכל מקרה, יגבר האמור במסמכי המכרז.

דודו מנצור, מנכ"ל


 מכרז פומבי מס' 2/14
להפעלה ותחזוקה של מתקנים לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו וולטאית (PV) ברמת השרון
רימונים - חברה לפיתוח רמת השרון בע"מ (להלן: "החברה")
מזמינה בזאת הצעות להפעלה ותחזוקה של מתקנים לייצור חשמל בטכנולוגיה
פוטוולטאית ברמת השרון, הכל לפי התנאים המפורטים להלן במכרז זה .
1. תנאי סף:
זכאי להגיש הצעה למכרז זה מציע העונה על כל תנאי הסף הבאים במצטבר:
1.1. המציע הוא אישיות משפטית אחת, יחיד תושב ואזרח ישראל או תאגיד רשום כדין בישראל.
1.2. על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית על שם המציע, בסכום של 20,000 ₪ (עשרים אלף שקלים חדשים), בהתאם להוראות המכרז.
1.3. המציע רכש את מסמכי המכרז.
1.4. נציג מטעם המציע השתתף במפגש וסיור קבלנים.
1.5. במהלך 3 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, המציע ביצע 3 פרויקטים של הפעלה ותחזוקה של מתקנים פוטוולטאיים, שמתקיימים בכל אחד מהם כל התנאים  הבאים:
1.5.1. בכל פרויקט המציע הפעיל ותחזק את המתקנים הפוטוולטאיים במשך 12 חודשים רצופים ומלאים, לפחות;
1.5.2.בכל פרויקט המציע הפעיל ותחזק לכל הפחות 6 מתקנים פוטוולטאיים; לעניין סעיף קטן זה: "מתקנים פוטוולטאיים" - מתקנים המייצרים חשמל בטכנולוגיה פוטו וולטאית, בהספק של 20KWP, לפחות, אשר נמכר, כולו או חלקו, לחברת החשמל בהתאם להסדרה תעריפית של הרשות לשירותים ציבוריים חשמל .

ראה מידע נוסף     
 מכרז 373/14 - הזמנה להציע הצעות לחכירה של מקרקעין לשם תכנון, הקמה הפעלה וסמירה של מבנה לצרכי ציבור

עיריית רמת השרון ורימונים - חברה לפיתוח רמת השרון בע"מ מזמינות בזאת הצעות לחכירה של מקרקעין הידועים כחלק מחלקה 4 בגוש 6605 בגלילות צפון לשם תכנון, הקמה הפעלה ומסירה של מבנה בשטח בייעוד ציבורי, וזאת על פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז

מסמכי המכרז:
את מסמכי המכרז, המרוכזים בחוברת המכרז, ניתן לרכוש החל מיום 27.03.14 במשרדי חברת רימונים - חברה לפיתוח רמת השרון בע"מ ברחוב אוסישקין 5 רמת השרון, בימים א`-ה` בין השעות 09:00-14:00 תמורת תשלום בסך של 3,000 ₪ (בתוספת מע"מ), אשר לא יוחזרו בכל מקרה, בהמחאה לפקודת החברה.
 
סיור יזמים:
ישיבת הבהרות וסיור יזמים תיערך ביום ד` ה- 23.04.14 בשעה 10:00, בחדר ישיבות בעיריית רמת השרון, ביאליק 41 קומה 3. המעוניינים להשתתף במכרז מוזמנים להשתתף בישיבת ההבהרות וסיור יזמים. השתתפות בישיבת הבהרות וסיור יזמים - אינה חובה. 
 
הגשת ההצעה:
את המעטפה יש להכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי לשכת מנכ"ל העירייה, ברחוב ביאליק 41 רמת השרון, עד ליום ג` 10.06.14 שעה 09:00 לאחר שהוחתמה על ידי מזכירת המנכ"ל, בחותמת נושאת תאריך. הצעה שתתקבל הצעה לאחר המועד הנקוב לעיל, תיפסל מבלי שתיפתח. את ההצעה, על פי הוראות המכרז, בצירוף כל המסמכים הנלווים הדרושים, לרבות כל מסמכי התשובות לשאלות ההבהרה שיפרסמו בקשר למכרז זה, יש להגיש במעטפה סגורה, בשני עותקים אחד מקור ואחד צילום, עלייה ירשם: "מכרז 373/14 חכירה של מקרקעין לשם תכנון, הקמה, הפעלה ומסירה של מבנה לצרכי ציבור" בלבד, ללא ציון שם המציע או כל פרט מזהה אחר.
 
מסמכי הבהרות:
שאלות הבהרה יוגשו בכתב עד ליום ד` 14.05.14 לידי שרון סיטון באמצעות פקס: 03-5470070 או לכתובת מייל: sharon@rhdc.co.il ולוודא בטלפון מספר: 03-5470022.
 
העירייה והחברה רשאיות לשנות כל אחד מהמועדים הקבועים במסמכי המכרז, ובכלל זה לדחות את המועד האחרון להפקדת הצעות, כל עוד לא חלף מועד זה. כל הודעה בדבר דחייה כאמור, תועבר למציעים.
 העירייה והחברה אינן מתחייבות לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או הצעה כלשהי.
האמור במודעה זו אינו ממצה את תנאי המכרז המופיעים במלואם במסמכי המכרז. בכל מקרה, יגבר האמור במסמכי המכרז. 
 
 מפגש קבלנים יערך במשרדי חברת רימונים ולא בעירייה
 
 
 
 
 

 מכרז 1/14 לביצוע עבודות סלילה, פיתוח ומערכות תת קרקעיות בפארק התעסוקה "גלילות צפון" שברמת השרון
 רימונים - חברה לפיתוח רמת השרון בע"מ (להלן "החברה") ביחד עם שרונים תשתיות מים וביוב בע"מ (להלן "שרונים") מזמינות בזה הצעות לביצוע עבודות סלילה, פיתוח ומערכות תת קרקעיות בפארק התעסוקה "גלילות צפון" ברמת השרון, הכל לפי לפי התנאים המפורטים להלן במכרז זה.
 
 תנאי סף: 
זכאי להגיש הצעה למכרז מציע העומד בכל תנאי הסף המפורטים בחוברת המכרז.
 
 מסמכי המכרז:
 פרטי המכרז מצויים בחוברת המכרז אותה ניתן לרכוש תמורת 5,000 ש"ח (בתוספת מע"מ) במשרדי החברה ברחוב אוסישקין 5, קומה ד`, ברמת השרון, בימים ראשון עד חמישי בין השעות: 09:00-14:00 מיום 20.03.14.
 
 מפגש מציעים:
 מפגש קבלנים נקבע ליום 25.03.14 בשעה 11:00 מקום המפגש: עיריית רמת השרון - חדר ישיבות קומה 3 ברמת השרון. השתתפות הקבלנים אינה חובה. המציע מוותר על כל טענה ו/או דרישה בקשר עם מפגש הקבלנים.
 
 הגשת ההצעה:
 מועד הגשת ההצעות הינו יום ראשון 13.04.14 עד השעה 15:00. לא תתקבלנה הצעות לאחר שעה זו.
את ההצעות יש להגיש בעותק מקור אחד ועוד העתק מצולם זהה, מאוגד, בצירוף כל הפרטים, האישורים, המסמכים והחתימות, לרבות ערבות בנקאית אוטונומית, כמפורט וכנדרש במסמכי המכרז, הכל במעטפה סגורה וחתומה עלייה יירשם: "מכרז פומבי 01/2014 לביצוע עבודות סלילה, פיתוח ומערכות תת קרקעיות בפארק התעסוקה "גלילות צפון" ברמת השרון".
 את ההצעות יש להפקיד בתיבת ההצעות שבמשרדי החברה. אין לשלוח הצעה בדואר. החברה אינה אחראית להצעות אשר ימסרו לגורם אחר ולא יהיו בתיבת ההצעות במועד האמור.
 
הבהרות למכרז: 
 לקבלת הבהרות ובכל שאלה בקשר עם המכרז ניתן לפנות לחברה בכתב, בפקס מספר: 03-5470070 או לכתובת מייל: sharon@rhdc.co.il אל שרון סיטון. עד לא יאוחר מיום 01.04.2014 ולוודא קבלתם בטלפון: 03-5470022
 
 שימו לב!!!!
מועד הגשת הצעות נדחה ליום 23.04.14 בשעה 15:00 וכמו כן, שונו תנאי הסף.
את שינוי תנאי הסף ניתן למצוא במסמך הבהרות מספר 2 המופיע בתחתית העמוד
 
 
התוכניות אשר רשומות במסמך הבהרות מספר 3: 

 

נבחר קבלן מכרז 12/13 לביצוע תוספת בנייה בבית ספר אורנים ברמת השרון
רימונים - חברה לפיתוח רמת השרון בע"מ (להלן: החברה) מזמינה בזאת הצעות לביצוע תוספת בנייה בבית ספר אורנים ברמת השרון, הכל לפי התנאים המפורטים להלן במכרז זה. 
 
חוברת המכרז ותנאי המכרז:
פרטי המכרז  לרבות תנאי הסף וכל מסמכיו מצויים בחוברת המכרז אותה ניתן לרכוש תמורת 3,000 ש"ח (בתוספת מע"מ)
במשרדי החברה ברחוב אוסישקין 5, קומה ד` ברמת השרון, בימים א` - ה` בין השעות: 09:00-14:00 מיום 18.08.13.
 
מפגש קבלנים:
מפגש קבלנים נקבע ליום 21.08.13 בשעה 12:00, מקום המפגש: משרדי רימונים, אוסישקין 5 ברמת השרון.
השתתפות במפגש הקבלנים הינה חובה! לא יוכל להגיש הצעה מי שלא השתתף במפגש הקבלנים.
 
הגשת הצעות:
המועד האחרון להגשת הצעות הינו יום 29.08.13 עד השעה 14:30, לא תתקבלנה הצעות לאחר שעה זו.
את ההצעות יש להגיש בעותק מקור אחד ועוד העתק מצולם זהה, מאוגד, בצירוף כל הפרטים, האישורים, המסמכים והחתימות, לרבות ערבות בנקאית אוטונומית, כמפורט וכנדרש במסמכי המכרז, הכל במעטפה סגורה וחתומה,
עליה יירשם " מכרז פומבי 12/13 לביצוע תוספת בנייה בבית ספר אורנים ברמת השרון".
 את ההצעות יש להפקיד בתיבת ההצעות שבמשרדי החברה. אין לשלוח הצעה בדואר.
החברה אינה אחראית להצעות אשר ימסרו לגורם אחר ולא יהיו בתיבת ההצעות במועד.
 
הבהרות למכרז:
לקבלת הבהרות ובכל שאלה בקשר עם המכרז ניתן לפנות לחברה בכתב, בפקס מספר: 03-5470070
או לכתובת מייל: sharon@rhdc.co.il אל הגב` שרון סיטון, עד לא יאוחר מיום 26.08.13 עד השעה 15:00
ולוודא קבלתם בטלפון: 03-5470022. 
 
מפגש מציעים נוסף יתקיים ביום 26.08.13 בשעה 11:30 במשרדי חברת רימונים 
הגשת הצעות נדחתה ליום 02.09.13 עד לשעה 14:30 
 
 
 תנאי המכרז                    /WEB/8888/NSF/Web/1557/tnai mihraz - kitot oranim.pdf
 ההצעה וההסכם          /WEB/8888/NSF/Web/1557/haza veskem - kitot oranim.pdf
 כתב כמויות                    /WEB/8888/NSF/Web/1557/ktav kamout - kitot oranim.pdf
 מיפרט - נספח ד`1                /WEB/8888/NSF/Web/1557/mifrat 1 - kitot oranim.pdf
 מיפרט - נספח ד`2                /WEB/8888/NSF/Web/1557/mifrat 2 - kitot oranim.pdf
 מודעה שהתפרסה בעיתון- שינוי תנאי סף        /WEB/8888/NSF/Web/1557/modha - oranim.pdf

 מכרז 11/13 ביצוע עבודות פיתוח שונות בשכונת "נווה גן" ברמת השרון
"רימונים" חברה לפיתוח רמת השרון מזמינה בזאת להציע הצעות לביצוע עבודות פיתוח שונות בשכונת "נווה גן" ברמת השרון.
 
מסמכי המכרז:
פרטי המכרז מצויים בחוברת המכרז אותה ניתן לרכוש תמורת 3,500 ש"ח (בתוספת מע"מ) במשרדי החברה ברחוב אוסישקין 5, קומה ד`, ברמת השרון, בימים א`-ה` בין השעות: 09:00-16:00.
 
מפגש קבלנים:
מפגש קבלנים נקבע ליום 30.07.13 בשעה 10:00 מקום מפגש: משרדי רימונים - אוסישקין 5 רמת השרון.
השתתפות במפגש הקבלנים - חובה. לא יוכל להגיש הצעה למכרז מי שלא השתתף במפגש הקבלנים. המציע מוותר על כל טענה ו/או דרישה בקשר עם מפגש הקבלנים.
 
הגשת הצעות:
מועד הגשת ההצעות הינו יום 15.08.13 עד השעה 15:00 לא תתקבלנה הצעות לאחר שעה זו. את ההצעות יש להגיש בעותק מקור אחד ועוד העתק מצולם זהה, מאוגד, בצירוף כל הפרטים, האישורים, המסמכים והחתימות, לרבות ערבות בנקאית אוטונומית, כמפורט וכנדרש במסמכי המכרז, הכל במעטפה סגורה וחתומה, עליה יירשם "מכרז פומבי מס 11/2013 לביצוע עבודות פיתוח שונות בשכונת "נווה גן ברמת השרון".
 את ההצעות יש להקפיד בתיבת ההצעות שבמשרדי החברה. אין לשלוח הצעה בדואר. החברה אינה אחראית להצעות אשר ימסרו לגורם אחר ולא יהיו בתיבת ההצעות במועד האמור.
 
הבהרות למכרז:
לקבלת הבהרות ובכל שאלה בקשר עם המכרז ניתן לפנות לחברה בכתב, לא יאוחר מיום 06.08.13 ניתן לפנות לפקס: 03-5470070 או למייל: sharon@rhdc.co.il.
 תנאי המכרז                   /WEB/8888/NSF/Web/1557/tnaei amehraz - neve gan.pdf
 ההצעה ונספחיה                         /WEB/8888/NSF/Web/1557/atzha - neve gan.pdf
 ההסכם                                      /WEB/8888/NSF/Web/1557/eskem- neve gan.pdf
 כתב כמויות                                  /WEB/8888/NSF/Web/1557/ktav kamoiot - neve gan.pdf
 מפרט טכני                                  /WEB/8888/NSF/Web/1557/mifrat - neve gan.pdf
 
סטאטוס: נבחר זוכה  

 מכרז 9/13 - בחירת מבקר פנים
"רימונים" חברה לפיתוח רמת השרון בע"מ מזמינה בזאת מציעים העונים על תנאי הסף המפורטים במכרז, להציע הצעות למתן שירותי ביקורת פנים.
 
מסמכי המכרז:
פרטי המכרז מצויים בחוברת המכרז אותה ניתן לקבל מן החברה ללא תמורה במשרדי החברה ברחוב אוסישקין 5 קומה 4, ברמת השרון בימים א-ה מיום 07.07.13.
 
הגשת הצעות:
מועד הגשת ההצעות הינו יום 18.07.13 עד השעה 12:00. הצעות אשר יוגשו לאחר שעה זו לא תתקבלנה.
את ההצעות יש להגיש בעותק מקור אחד ועוד העתק מצולם זהה, מאוגד, בצירוף כל הפרטים, האישורים, המסמכים והחתימות, כמפורט וכנדרש במסמכי המכרז, במעטפה אטומה עלייה ירשם "מכרז 9/13 - לבחירת מבקר פנים". ההצעה תוגש ידנית לחברת רימונים ברחוב אוסישקין 5  רמת השרון, קומה 4. אין לשלוח הצעות בדואר. החברה אינה אחראית להצעות אשר ימסרו לגורם אחר ולא יהיו במועד האמור.
 
הבהרות למכרז:
שאלות הבהרה בנוגע למכרז ניתן לשלוח בכתב לפקס מספר: 03-5470070 או לכתובת מייל: sharon@rhdc.co.il.
עד לתאריך 14.07.13. 
 
לקבלת הטבלה בקובץ WORD במסמך הבהרות מס` 3 נא לפנות בטלפון: 03-5470022 או לכתובת מייל: sharon@rhdc.co.il
 
סטטוס: בהליך בחירת זוכה 
 
מסמך הבהרות 1                        /WEB/8888/NSF/Web/1557/מסמך הבהרה מס 1.pdf
מסמך הבהרות 2                       /WEB/8888/NSF/Web/1557/מסמך הבהרות מס 2.pdf
מסמך הבהרות 3                       /WEB/8888/NSF/Web/1557/מסמך הבהרות מס 3.pdf

לצפיה במכרז     
 מכרז 10/13 לאחזקה של סככות המתנה לאוטובוסים (תחנות) קיימות ברחבי העיר רמת השרון
עיריית רמת השרון באמצעות "רימונים" החברה לפיתוח רמת השרון מבקשת לקבל הצעות מחיר לאחזקה של סככות המתנה לאוטובוסים (תחנות) קיימות ברחבי רמת השרון וכן לעבודות הנגשה של כ- 43 תחנות ברחבי העיר, הכול בהתאם למפורט במסמכי המכרז.
 
מסמכי המכרז:
את מסמכי המכרז והמסמכים הנלווין אליו לרבות נוסח הסכם עליו יידרש הזוכה במכרז לחתום,
ניתן לרכוש תמורת תשלום של 2000 ש"ח בתוספת מע"מ (התשלום לא יוחזר), במשרדי החברה ברחוב אוסישיקין 5 רמת השרון, קומה 4.
 
מפגש קבלנים:
מפגש לצורכי הבהרות יתקיים ביום 14.07.13 בשעה 09:30, במשרדי החברה, ברחוב אוסישקין 5 רמת השרון, קומה 4.
המפגש והסיור הינם תנאי להשתתפות במכרז.
 
הגשת הצעות:
את ההצעות יש להגיש לא יאוחר מיום 30.07.13 לא יאוחר מהשעה 15:00,  את ההצעות וכל מסמכי ונספחי המכרז יש להגיש ב-2 העתקים מהודקים יחדיו, כשהם ממולאים וחתומים על ידי המציע בהתאם לדרישות המכרז, יש למסור במסירה אישית בלבד (לא בדואר), במעטפה סגורה, עליה מצוין שם ומספר המכרז, הכוללת את כל מסמכי המכרז, ההצעה, האסמכתאות והנספחים ב-2 עותקים זהים, מהודקים, ממולאים וחתומים כדבעי על ידי המציע.
פתיחת תיבת המכרזים וההצעות תתקיים ביום 30.07.13 בשעה 15:30 במשרדי החברה.
 
 
 מועד הגשת הצעות נדחה ליום 08.08.13 עד לשעה 15:00
 
לפרטים נוספים ניתן לפנות בכתב למספר פקס: 03-5470070 או לכתובת מייל: sharon@rhdc.co.il
 
סטטוס: בתהליך בחירת זוכה 
 

כתב כמויות                         /WEB/8888/NSF/Web/1557/ktav camoiot hangasha.pdf

 מסמך הבהרות מס 1             /WEB/8888/NSF/Web/1557/havarot1 - hangasha.pdf
 מסמך הבהרות מס 2             /WEB/8888/NSF/Web/1557/havarot2 - hangasha.pdf

ראה מידע נוסף     
 מכרז 8/13 - הצבה והפעלה של דוכני ממכר ניידים בפארק רמת השרון
עיריית רמת השרון באמצעות "רימונים" חברה לפיתוח רמת השרון בע"מ מזמימה בזאת הצעות מחיר להצבה והפעלה של דוכני ממכר ניידים בפארק רמת השרון, הכול בהתאם למפורט במסמכי המכרז.
 
מסמכי המכרז:
את מסמכי המכרז והמסמכים הנלווים אליו לרבות נוסח ההסכם עליו יידרש הזוכה במכרז לחתום, ניתן לרכוש תמורת תשלום של
 2,000 ש"ח כולל מע"מ (התשלום לא יוחזר), במשרדי החברה, רחוב אוסישקין 5 רמת השרון, קומה 4.
 
מפגש קבלנים:
מפגד לצורכי הבהרות יערך ביום 07.07.13 בשעה 13:30, במשרדי החברה, רחוב אוסישקין 5 רמת השרון, קומה 4.
המפגש והסיור הינם תנאי להשתתפות במכרז!
 
הגשת ההצעה:
מועד אחרון להגשת הצעות עד ליום 17.07.13, לא יאוחר משעה 12:00, את ההצעות ומסמכי המכרז יש להגיש כהם מהודקים יחדיו, ממולאים וחתומיםן בהתאם לדרישות המכרז בידי המציע, בשני עותקים, יימסרו במסירה אישית בלבד! במעטפה סגורה עליה מצוין שם ומספר המכרז ויופקדו בתיבת המכרזים, במשרדי חברת רימונים רח` אוסישקין 5 רמת השרון, קומה 4.
פתיחת תיבת המכרזים תתקיים במשרדי החברה, ביום 17.07.13 בשעה 16:30, המעוניינים רשאים להשתתף.
 
החברה תבחן את ההצעות, כך שהמציע או הצעה שלא יעמדו בתנאי הסף יפסלו ולא יבואו במניין ההצעות ורק מציע העומד בתנאי הסף, תבוא בחשבון הצעתו הכספית.
החברה שומרת לעצמה את הזכות למסור את מלוא העבודות נשוא המכר למציע אחד או לפצל את העובדות בין מציעים שונים, הכל כראות עיניה וללא צורך במתן נימוקים.
 
אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או הצעה כל שהיא.
 
לפרטים נוספים ניתן לפנות בכתב לפקס מספר: 03-5470070 או למייל: sharon@rhdc.co.il
 
שימו לב: מועד הגשת הצעות נדחה ליום 24.07 עד לשעה 16:00!!
 
מפגש נוסף לצורך הבהרות יתקיים ביום 21.07 בשעה 09:30
 
במשרדי החברה.
 
 
הודעה על שינוי בתנאי המכרז ודחיית מועד הגשת הצעות /WEB/8888/NSF/Web/1557/מודעה על דחית מועד הגשת הצעות.doc.pdf
מסמך הבהרות מס 1                      /WEB/8888/NSF/Web/1557/havrot 1 - park.pdf
 מסמך הבהרות מס 2                  /WEB/8888/NSF/Web/1557/havarot2 - agalot.pdf
 
סטטוס: בהליך בחירת קבלן 

לצפיה במכרז     
 מכרז 7/13 הנפקה, תפעול וניהול של כרטיס תושב לתושבי רמת השרון
רימונים - החברה לפיתוח רמת השרון בע"מ מזמינה בזה הצעות להנפקה, תפעול וניהול של כרטיס תושב לתושבי העיר רמת השרון.
 
מסמכי המכרז:
פרטי המכרז מצויין בחוברת המכרז אותה ניתן לרכוש תמורת 1000 ש"ח בתוספת מע"מ (אשר לא יוחזרו).
את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי החברה ברחוב אוסיקשין 5 רמת השרון, קומה 4.
 
מפגש הקבלנים:
מפגש מציעים יתקיים ביום 02.07.13 בשעה 12:00, מקום המפגש יתקיים במשרדי החברה באוסישקין 5 רמת השרון, קומה 4. השתתפות במפגש המציעים הינה חובה! לא יוכל להגיש הצעה למכרז מי שלא השתתף במפגש המציעים.
 
הגשת הצעה:
במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז עד ליום 18.07.13 בשעה 10:00. הצעות אשר יוגשו לאחר שעה זו לא תתקבלנה.
את ההצעות יש להגיש בעותק מקור אחד ועוד העתק מצולם זהה, מאוגד, בצירוף כל הפרטים, האישורים, המסמכים והחתימות,לרבות ערבות בנקאית אוטונומית כמפורט וכנדרש במסמכי המכרז, הכל במעטפה סגורה וחתומה, עליה יירשם:
 "מכרז פומבי 7/13 - כרטיס תושב רמת השרון".
 
הבהרות למכרז:
קבלת הבהרות ניתן לשלוח עד לא יאוחר מיום 09.07.13 בשעה 12:00.
כל שאלה ניתן לשלוח למספר פקס: 03-5470070 ולוודא קבלת במספר טלפון: 03-5470022 
או לשלוח לכתובת מייל: sharon@rhdc.co.il.
 
מועד הגשת ההצעות נדחה ליום 30.07.13 הגשת הצעות עד לשעה 12:00 במשרדי החברה.
פתיחת תיבת המכרזים בשעה 16:00.
 
 
 
קובץ שאלות תשובות מספר 1      /WEB/8888/NSF/Web/1557/shaelot tshovot 1.pdf

לצפיה במכרז     
 מכרז 6/13 - לביצוע שיפוצי קיץ בבית ספר "אורנים" ברמת השרון
רימונים חברה לפיתוח רמת השרון בע"מ מזמינה בזאת הצעות לביצוע שיפוצי קיץ בבית ספר "אורנים" ברחוב רמז ברמת השרון.
 
מסמכי המכרז:
פרטי המכרז מצויים בחוברת המכרז אותה ניתן לרכוש תמורת 1000 ש"ח (לפני מע"מ) במשרדי החברה ברחוב אוסישקין 5 קומה ד` ברמת השרון, בימים א-ה בין השעות: 09:00-14:00 מיום 22.05.13.
 
מפגש מקבלנים:
מפגש קבלנים נקבע ליום 28.05.13 בשעה 09:30 במשרדי החברה באוסישקין 5 רמת השרון, קומה 4.
השתתפות במפגש הקבלנים - חובה. מי שלא השתתף במפגש קבלנים לא יוכל להגיש הצעות.
 
הגשת ההצעה:
מועד הגשת הצעות הינו יום 06.06.13 עד השעה 14:00 לא תתקבלנה הצעות לאחר שעה זו. את ההצעות יש להגיש בעותק מקור אחד ועוד העתק מצולם זהה, מאוגד, בצירוף כל הפרטים, האישורים, המסמכים והחתימות, לרבות ערבות בנקאית אוטונומית, כמופרט וכנדרש במסמכי המכרז, הכל במעטפה סגורה וחתומה, עלייה יירשם "מכרז 6/13 לביצוע שיפוצי קיץ בבית ספר "אורנים" ברמת השרון.
את ההצעות יש להפקיד בתיבת ההצעות שבמשרדי החברה. אין לשלוח בדואר. החברה אינה אחראית להצעות אשר ימסרו לגורם אחר ולא יהיו בתיבת ההצעות במועד האמור.
 
הבהרות למכרז:
שאלות הבהרה ניתן לשלוח לא יאוחר מיום 02.06.13. שאלות הבהרה ניתן לשלוח לפקס: 03-5470070 או לכתובת מייל: sharon@rhdc.co.il
 

תנאי המכרז, ההצעה וכתב כמויות                       /WEB/8888/NSF/Web/1557/1.pdf

הסכם המכרז                                                     /WEB/8888/NSF/Web/1557/2.pdf
מפרט המכרז                                 /WEB/8888/NSF/Web/1557/alomim - mifrat.pdf                                    
 
 סטטוס: נבחר זוכה

  
 |  ראשי |  מפת אתר  |  הוספה למועדפים  | 
רימונים-החברה הכלכלית לפיתוח רמת השרון- www.rhdc.co.il © כל הזכויות שמורות
רימונים - החברה הכלכלית לפיתוח רמת השרון רחוב אוסישקין 5 רמת השרון מיקוד 4721005 טלפון: 03-5470022 פקס: 03-5470070
  בניית אתרים לעסקים   אינטרדיל